پردازش شبکه و بازرسی عمیق بسته (DPI)؛ دیواره‌های آتش (NGF) و سامانه ­های مدیریت ترافیک شبکه؛ موبایل امن؛ دروازه امنیتی؛ سامانه ­های جلوگیری از نشت اطلاعات؛ خدمات اوپراتوری امن؛ شبکه­های رمزنگاری­ شده ارتباط امن کاربران؛ سیستم­ های رمز؛ امنیت شبکه های مخابراتی (IMS)؛ راهکارهای مهندسی امنیت شبکه؛ سامانه ­های مدیریت کاربران سطح بالا و پایش شبکه؛ پروب­ ها و …